Fortrydelse

Fortrydelse

Vi yder de lovpligtige 14 dages returret ved køb over internet.
Fortrydelsesretten løber fra den dag, du har modtaget eller afhentet pakken.
Fristen indebærer, at du har 14 dage fra modtagelsen til at give os besked om, at du vil fortryde dit køb.
Du kan sende en mail til kundeservice@refako.dk eller benytte standardfortrydelsesformularen, som du finder nederst i handelsbetingelserne.

Du kan ikke fortryde købet ved at nægte at modtage varen uden samtidig at give os besked på kundeservice@refako.dk

Uafhentede pakker
Hvis du undlader at hente en pakke i pakkeshop og denne sendes retur til os, skal du betale de reelle omkostninger, som fragtfirmaet pålægger os for returforsendelsen. Hvis du ønsker pakken genfremsendt, skal du betale en eventuel ny leveringsomkostning.

Tilbagebetaling
Vi refunderer det fulde beløb, undtaget eventuelle værdiforringelse af varen/varerne samt ekstra omkostninger som er, grundet valg af anden leveringsform end den billigste standardlevering, senest 14 dage fra den dag, hvor vi har modtaget din besked om, at du vil fortryde aftalen.

Vi tilbagefører pengene med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved købet, medmindre vi har aftalt andet.

Vi kan tilbageholde betalingen indtil vi har modtaget varen, medmindre du sender os dokumentation for at have returneret den.

Varens stand, når du sender den retur
Hvis varen har mistet værdi, og det skyldes at du har brugt den på en anden måde, end hvad der var nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer, kan du kun få en del af købsbeløbet tilbage. Beløbet du kan få tilbage afhænger af varens handelsmæssige værdi, og i visse tilfælde kan det betyde, at du kun kan få fragtomkostningerne tilbage.

Det vil sige at varer som har været monteret, kan forringe varens salgsværdi.
Reservedele bør altid inspiceres visuelt inden montering, da montering potentielt kan betyde en forringelse af varens pris.
Nogle varer kan ikke garanteres fuld funktionalitet efter afmontering, såsom elektriske komponenter og dele som skal presses i.

Manglende eller beskadiget emballage kan medføre nedslag i tilbagebetalingsbeløbet, da denne kan udgøre en væsentlig del af varens værdi.
Send derfor, hvis muligt, altid emballagen med retur. Så du er sikker på, at betingelserne for at udøve fortrydelsesretten er opfyldt.

Standardfortrydelsesformular

(Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

Til: Refako ApS
Ejby Møllevej 55
5100 Odense C
E-mail: kundeservice@refako.dk

Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købsaftale om følgende varer/tjenesteydelser:


Bestilt den: _____________________________________________________________________

Modtaget den: __________________________________________________________________

Forbrugerens navn: _____________________________________________________________

Forbrugerens adresse: __________________________________________________________

Forbrugerens underskrift: __________________________________ Dato: _______________

(kun hvis formularens indhold meddeles på papir)